News & Activities

สำหรับบริษัท พรอมมิเน้นท์ จำกัด บุคลากรถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในองค์กร และในปีนี้บุคลากรอันทรงคุณค่าจำนวน 1 ท่าน คุณบุญชู ประแดงชาติ ได้ก้าวเข้าสู่วาระในการเริ่มต้นชีวิตในช่วงใหม่ ดังนั้นบริษัทฯ รำลึกถึงคุณค่าของบุคลากรที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ เมื่อถึงวาระในการอำลาจากการเกษียณอายุ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy